Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:26 25/01/2018  

Phó Hiệu Trưởng

 

Họ và tên:  Hồ Thị Như Quyết
Chức vụ:  Phó Hiệu Trưởng
Email:  nhuquyet77@gmail.com
Điện thoại:  0868294243
Địa chỉ:  Thị Trấn - A Lưới - TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách nhà trẻ.
- Công tác bán trú.

Số lượt xem : 348